Trước khi qua đời, bí thư Thủ của phim "Đất và người" sống một mình nhiều năm và vẫn cố gắng đóng phim để có tiền chạy chữa ung thư mà không cần nhờ vả ai. 

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x