Người đứng đầu Chính phủ đã ký, ban hành Chỉ thị ngay tại Hội nghị diễn ra ngày 17/5 với yêu cầu cơ quan thanh tra sẽ làm việc tại doanh nghiệp không quá một lần mỗi năm. 

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x